Let’s Talk Treaty Glossary

Aabajichigan( -an)

Gaa-aabajichigaadeg gegoo(n).

Tool; implement

Aabijiibaa( -wag)

Miinawaa awiya bimaadizid

Revives; comes to life

Aabitagoozhaan( -ag)

Waabishkiiwed, Anishinaabewid gaye awiya

Métis

Aanikanootan()

Aanikanootang awiya gegoo

Translate it; interpret it

Aanikoobijigan( -ag)

Dakobideg gegoo gii-izhi-gikinawaajichigaade aanike-inawemaaganag

A great-grandchild, great-grandparent

Aanikoobijiganens( -ag)

Agaashiiwiwaad aanikoobijiganag

Young/small great-grandchildren

Aanikoobijige( -wag)

Awiya ayaawaad aanikoobijigana'

To extend; connect; as in a twine, rope, etc.

Aanikoosijigan(-an)

Bigo gegoo aabadak ji-aanikesijigaadeg gegoo

Part of an extension; as in a wing of building, adding a block, puzzle piece

Aanjisidoon()

Ji-aandatooyan gegoo

Change position of something, move something

Agaamakiing()

Aki agaaming ayaamagak

Land across the water

Agaamiing()

Aazhoowaya'ii nibiing

Across a body of water, river, lake, etc.