Let’s Talk Treaty Glossary

Anishinaabe linguist, Roger Roulette, talked about his Treaty Glossary when he was a guest on our radio show “Let’s Talk Treaty!” He graciously provided us with his glossary, so that you can read (and hear!) Anishinaabe words describing Treaties and the land.

Aabajichigan( -an)

Gaa-aabajichigaadeg gegoo(n).

Tool; implement

Aabijiibaa( -wag)

Miinawaa awiya bimaadizid

Revives; comes to life

Aabitagoozhaan( -ag)

Waabishkiiwed, Anishinaabewid gaye awiya

Métis

Aanikanootan()

Aanikanootang awiya gegoo

Translate it; interpret it

Aanikoobijigan( -ag)

Dakobideg gegoo gii-izhi-gikinawaajichigaade aanike-inawemaaganag

A great-grandchild, great-grandparent

Aanikoobijiganens( -ag)

Agaashiiwiwaad aanikoobijiganag

Young/small great-grandchildren

Aanikoobijige( -wag)

Awiya ayaawaad aanikoobijigana'

To extend; connect; as in a twine, rope, etc.

Aanikoosijigan(-an)

Bigo gegoo aabadak ji-aanikesijigaadeg gegoo

Part of an extension; as in a wing of building, adding a block, puzzle piece

Aanjisidoon()

Ji-aandatooyan gegoo

Change position of something, move something

Agaamakiing()

Aki agaaming ayaamagak

Land across the water

Agaamiing()

Aazhoowaya'ii nibiing

Across a body of water, river, lake, etc.

Anami'aa(-wag)

Awiya anami'etood gegoo

One praying

Baataa'idiwin()

baataa'idiwaad awiyag

Ojibwe belief (as concept) in the possibility of affecting someone's wellness by another's actions, either directly or indirectly

Bagosendam(-oog)

Awiya gegoo gaa-bagosendang ji-izhisenig

Someone hopes

bami'idizo(-wag)

Awiya gegoo doodang ji-bimaaji'idizod

support oneself, make a living

Biindanaamo(-an)

Ishkwaa aanzanaamowin, gibiindanaam

Inhale

Danakii(-wag)

Ningoji akiing awiya ayayaad

To be in a certain area, land area

Dibenim()

Giin ji-ayaawad awiya, wiin ji-dibenindizosig

own him/her

Gitige()

Awiya gegoo etood akiing ji-nitaawiginig

To plant

Inashowe(-wag)

aaniin waa-doodang awiya

To make such a plan, policy

Miiwishkaw()

Ji-mooshkinatoowan gegoo ji-miinobisig awiya

To push out another from space, place, area, etc.

Naabishkamaw()

Ji-ozhigaabawitawad awiya

substitute for someone; take another's place

Naanaagadawendam(-oog)

Gegoo awiya gaa-onendang odinwendamowining

One contemplates, thinks about something

Nenabozho()

Gaa-inind awiya aadizookewining

trickster, legend

Niiyaag()

Jibwaa gegoo izhiseg

Ahead of time, beforehand

Noonishkamaadi(-wag)

onzaam onzaamiinowaad awiyag ningoji

pushing out one another from a space, are, location: over population

Odaginzoo(-g)

awiya gegoo gaa-izhigaabawid, memindage gichi-ogimaawining

councillor(s), officials

Onashowe()

Aniin ekidod awiya waa-doodang

To realize a plan, policy

Ondaaji'o(-wag)

Aaniin endoodang awiya ji-bimaadizid

subsistence, survival

onwaachige(-wag)

Ekidod awiya waa-ani-izhisenig

Foretells

Zagaswe'()

Wiindamawind awiya asemaan ji-miinaad awiyan

Give one tobacco